ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
37,349
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
71,843
ไอพี ของคุณ
34.234.207.100
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18 มิ.ย. 2562
2พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25625 มิ.ย. 2562
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25375 มิ.ย. 2562
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการร้อ17 พ.ค. 2562
5ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 24 เม.ย. 2562
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน7 พ.ย. 2561
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ25 ต.ค. 2561
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม12 ต.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25614 ต.ค. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙7 ส.ค. 2561
11พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25357 ส.ค. 2561
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (ฉบับที่ 2)7 ส.ค. 2561
13พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙7 ส.ค. 2561
14พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘7 ส.ค. 2561
15ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25487 ส.ค. 2561
16ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25267 ส.ค. 2561
17พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25467 ส.ค. 2561
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.ของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๐19 ธ.ค. 2560
19พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒11 ก.ย. 2560
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.254711 ก.ย. 2560

12  >> >|