ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
2,126
เดือนที่แล้ว
3,247
ปีนี้
17,640
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
96,007
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256226 พ.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติ30 ส.ค. 2562
3ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.254130 ส.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติ30 ส.ค. 2562
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่2) พ.ศ.254922 ส.ค. 2562
6พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256022 ส.ค. 2562
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.22 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล ฉบับ 7 พ.ศ.256222 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253722 ส.ค. 2562
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเ22 ส.ค. 2562
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 ส.ค. 2562
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ22 ส.ค. 2562
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. พ.ศ.254722 ส.ค. 2562

1