ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
34,961
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
69,455
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23
ลำดับรายการวันที่
1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน26 พ.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติ30 ส.ค. 2562
3ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.254130 ส.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติ30 ส.ค. 2562
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. พ.ศ.254722 ส.ค. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ22 ส.ค. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 ส.ค. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเ22 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253722 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล ฉบับ 7 พ.ศ.256222 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.22 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256022 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่2) พ.ศ.254922 ส.ค. 2562

1