ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
37,349
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
71,843
ไอพี ของคุณ
34.234.207.100
ลำดับรายการวันที่
1การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 ก16 เม.ย. 2563
2การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 ก16 เม.ย. 2563
3การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ16 เม.ย. 2563
4การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ16 เม.ย. 2563
5การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ข16 เม.ย. 2563
6การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ข16 เม.ย. 2563
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 เม.ย. 2563
8การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 เม.ย. 2563
9การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่่อนย้ายอาคาร15 เม.ย. 2563
10การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3215 เม.ย. 2563
11การแจ้งถมดิน15 เม.ย. 2563
12การแจ้งขุดดิน15 เม.ย. 2563
13การรับชำระภาษีป้าย14 เม.ย. 2563
14การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์14 เม.ย. 2563
15การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ14 เม.ย. 2563
16การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ14 เม.ย. 2563
17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต28 ม.ค. 2559
18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1:ขั้นตอนออกคำสั่งรั28 ม.ค. 2559
19การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน28 ม.ค. 2559
20การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)28 ม.ค. 2559

123  >> >|