ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
2,126
เดือนที่แล้ว
3,247
ปีนี้
17,640
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
96,007
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
ข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

 

1 สภาพทั่วไป

  

ที่ตั้ง

     ตำบลสะลวงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอแม่ริม โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

 

  

เนื้อที่

 

     เนื้อที่โดยประมาณทั้งตำบล 118.389 ตารางกิโลเมตรหรือ 73,993.125 ไร่มีอาณาเขต ดังนี้

 

       ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง

       ทิศใต้               ติดต่อ     ตำบลห้วยทรายและตำบลแม่แรม 

       ทิศตะวันออก        ติดต่อ     ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

       ทิศตะวันตก         ติดต่อ     ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง

 

ภูมิประเทศ

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขามีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก สภาพดินโดยทั่วไปจะมี ลักษณะเป็นดินร่วนร้อยละ 65 ความอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอน ค่า ph 4.5 – 5.5 ซึ่ง เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ไม้ผล และอีกร้อยละ 35 เป็นดิน ภูเขามีความลาดชันไม่เหมาะกับการเกษตร

 

จำนวนหมู่บ้าน

     ตำบลสะลวง มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

 หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก                 เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

 หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน             เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

 หมู่ที่ 3 บ้านบ้านสะลวงนอก      เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

 หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว              เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ               เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1

 หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย        เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2

 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก            เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1

 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง – บ้านห้วยเต่ารู เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 1

 

จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่    

   หมู่                          บ้าน                        ครัวเรือน    
 1  บ้านนาหึก  360
 2  บ้านสะลวงใน  257
 3  บ้านสะลวงนอก 578
 4  บ้านกาดฮาว 428
 5  บ้านเมืองก๊ะ 86
 6  บ้านพระบาทสี่รอย 60 
 7  บ้านห้วยส้มสุก 118
 8  บ้านแม่ก๊ะเบียง-ห้วยเต่ารู 140
  รวม  2,027

 

 

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,840 คน แยกเป็น  ชาย 2,395 คน  หญิง 2,445 คน

   ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้

 

   หมู่                          บ้าน                          ชาย            หญิง                รวม      
 1  บ้านนาหึก  351 351  702
 2  บ้านสะลวงใน 297 330 627 
 3  บ้านสะลวงนอก 535 571 1,106 
 4  บ้านกาดฮาว 436 543  1,029 
 5  บ้านเมืองก๊ะ 142 131  273 
 6  บ้านพระบาทสี่รอย 61  58  119 
 7  บ้านห้วยส้มสุก 197  167  364 
 8  บ้านแม่ก๊ะเบียง-ห้วยเต่ารู 326  294  620 
  รวม  2,395 2,445  4,840 2. สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ 

    ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง         

          - เกษตรกร 652 ครัวเรือน

          - ค้าขาย 50 ครัวเรือน

          - รับราชการ 15 ครัวเรือน

          - อาชีพอื่น 511 ครัวเรือน

  

หน่วยธุรกิจ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

          - ปั๊มน้ำมันหลอด 4 แห่ง       โรงสี 4 แห่ง

  

สภาพสังคม

     การศึกษา

             - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

          - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่งศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง

          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 8  แห่ง

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง

    

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

              - วัด/สำนักสงฆ์ 10 แห่ง          โบสถ์ 3 แห่ง

    

    การสาธารณสุข      

          - โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง  

          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

          - จำนวน อสม. 144 คน

 

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง

    - ศูนย์พลังแผ่นดินประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

      การคมนาคม         

        การติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง ใช้ถนนราดยาง รพช.และสายบ้านสะลวงนอก ม.3 .สะลวง – บ้านปากทางสะลวง ม.7.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม สายเหมืองผ่า บ้านไร่ ส่วนถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน-ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรัง ซึ่งสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล รพช.หรือทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและโครงการพัฒนาจังหวัด ตามเสนอของ ส.ส  ถนนลาดยาง 2 สาย ถนน คสม./คสล. 13 สาย   ถนนลูกรัง - สาย

        

      การโทรคมนาคม

             - มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน 8 แห่ง             

             - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (โทรศัพท์สาธารณะ) 15 แห่ง

 

       การไฟฟ้า              
             - มีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้
7 หมู่บ้าน    มีหมู่บ้านมีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 หมู่บ้าน

 

     แหล่งน้ำธรรมชาติ       

                  - ลำน้ำ ลำห้วย 7 สาย     บึง หนอง และอื่น ๆ 5 แห่ง

 

   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

               - ฝาย 3 แห่ง            บ่อน้ำตื้น 473 แห่ง
                   - บ่อโยก 10 แห่ง        การประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง

               - ลำเหมือง 1 แห่ง

    

ข้อมูลอื่น ๆ

        ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

              - น้ำบาดาล 8 บ่อ 
              - ลำน้ำ,แม่น้ำ 5 สาย

 

         มวลชนที่จัดตั้ง

              - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น

             - ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น 

             - อาสาสมัครสาธารณสุข 144 คน

             - กลุ่มแม่บ้าน 8 กลุ่ม

             - อาสาพัฒนาชุมชน 1 กลุ่ม 16 คน

             - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2 กลุ่ม

                 -  กลุ่มอาชีพ 17 กลุ่ม 

             - กลุ่มผู้สูงอายุ 1 กลุ่ม 665 คน

             - กลุ่มพลังแผ่นดิน 8 กลุ่ม

             - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 95 คน

             - กลุ่มฌาปนกิจ 4 กลุ่ม

             - คณะอนุกรรมการเอดส์ตำบล 70 คน

             - กลุ่มผู้ติดเชื้อ 1 กลุ่ม

             - กลุ่มสภาเยาวชนตำบล 1 กลุ่ม 16 คน

 

3. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

   จำนวนบุคลากร  จำนวน 26 คน

            - ตำแหน่งในสำนักงานปลัด จำนวน 13 คน

            - ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 5 คน

            - ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 4 คน

            - ตำแหน่งในส่วนการศึกษา จำนวน 4 คน

 

   ระดับการศึกษา

           - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 4 คน

           - ปริญญาตรี จำนวน 16 คน

           - ปริญญาโท จำนวน 6 คน

 

   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          - รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.. 2555

          - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 411,808.87 บาท

          - รายได้ที่หน่วยงานของราชการอื่น ๆ จัดเก็บให้ 10,834,819.02 บาท

          - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั่วไป 4,977,697 บาท

          - ระบุวัตถุประสงค์ - บาท

          - เฉพาะกิจ 6,211,239 บาท

 

                      รวม 22,435,563.89 บาท