ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.256319 มี.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ-อปท.2559-แก้ไขถึง-ฉบับที่-2-พ.ศ.256319 มี.ค. 2564
3ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศ18 มี.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ20 ส.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254720 ส.ค. 2563
6พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256226 พ.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติ30 ส.ค. 2562
8ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.254130 ส.ค. 2562
9ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติ30 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่2) พ.ศ.254922 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256022 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.22 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล ฉบับ 7 พ.ศ.256222 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253722 ส.ค. 2562
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเ22 ส.ค. 2562
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 ส.ค. 2562
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ22 ส.ค. 2562
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. พ.ศ.254722 ส.ค. 2562

1