ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18 มิ.ย. 2562
2พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25375 มิ.ย. 2562
3พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25625 มิ.ย. 2562
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการร้อ17 พ.ค. 2562
5ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 24 เม.ย. 2562
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน7 พ.ย. 2561
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ25 ต.ค. 2561
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม12 ต.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25614 ต.ค. 2561
10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25467 ส.ค. 2561
11ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25267 ส.ค. 2561
12ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.25487 ส.ค. 2561
13พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘7 ส.ค. 2561
14พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙7 ส.ค. 2561
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (ฉบับที่ 2)7 ส.ค. 2561
16พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25357 ส.ค. 2561
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙7 ส.ค. 2561
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.ของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๐19 ธ.ค. 2560
19พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.254211 ก.ย. 2560
20พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254011 ก.ย. 2560

1 2   >>  >|