ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

**********************************************************************


“ การคมนาคมสะดวก  สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี  สังคมสันติสุข  และเด่นด้านวัฒนธรรม  ”

 

พันธกิจ (Mission)


1.    สร้าง  ซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  และการผังเมือง
2.    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
3.    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.    ส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.    พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
6.    รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.    พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดมุ่งหมาย (Goals)


1.ตำบลสะลวงเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง    
2.สร้างศักยภาพในการผลิต  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลสะลวงได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
4.มีการสืบทอดขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีและมีโอกาสเท่าเทียมกัน
6.ประชาชนมีความสามัคคีสามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.อบต.สะลวงมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันสาธารณภัย

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่     
1.2 พัฒนาระบบรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
1.3 จัดให้มี สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
1.4 พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงตลอดถึงการขยายเขตไฟฟ้า
1.5 สร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกทางน้ำ และระบบการส่งน้ำ เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชน
1.6สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคขยายเขตประปาของแต่ละหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ                                                                                                     
1.7 ส่งเสริมการจัดทำระบบผังเมืองของตำบล แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาในอนาคตและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด         
1.8 เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ด้วยการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน  และลงมือทำทันที
1.9 จัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดกู้ชีพ ชุดกู้ภัย ประจำตำบลสะลวง      
                                                                                                                                              

2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต


2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ทุกหมู่บ้านในตำบล
2.2 ส่งเสริมด้านกีฬา สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชนส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
2.3 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมทั้งอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย
2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่างๆอีกทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
2.5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสานต่อโครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
2.6 ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกันการรักษา สามารถลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม
2.10 สนับสนุนการจัดทำโครงการเชิงรุก ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ ร้านอาหารปลอดภัย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆตั้งแต่แรกเกิด และทุกกลุ่มทุกวัย จัดรถฉุกเฉินบริการยามเจ็บป่วย ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
2.11 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อทันต่อสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว


3.1 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้มีการเรียนการสอนพิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาและมีคุณภาพ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเพิ่มทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี การส่งเสริมอาชีพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.4 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีสถานที่จุดซื้อ-ขายสินค้า จุดชมวิวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาพื้นบ้าน
 

4. นโยบายด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม


4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน หันมาใช้พลังงานทดแทน คืนธรรมชาติสู่ป่าและแม่น้ำ
4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
4.3 ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต จัดหาแหล่งตลาดซื้อขายผลผลิตการเกษตร


5. นโยบายด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน


5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินงานระหว่างองค์กรภาคเอกชน และประชาชนในด้านการสร้างอาชีพ โดยการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
5.2 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ในวิชาการและประสบการณ์แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
5.3 สนับสนุนองค์กรภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และอื่นๆ6. นโยบายด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง


6.1 จัดหาพื้นที่เพื่อให้มีอาคารสำนักงานบริการประชาชนที่ทันสมัย เป็นศูนย์ราชการตำบลสะลวง เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าของชุมชนท้องถิ่นในอนาคต  และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   สะลวงในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
6.3 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางของรัฐปรับทัศนคติเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วยน้ำใจ ไมตรีจิต ยิ้มแย้มแจ่มใส ประสานให้เกิดสุข ขจัดทุกข์แก่ประชาชน
6.4 จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการให้บริการประชาชน
6.5 บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
6.6 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงมีส่วนร่วม โดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6.7 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล