ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
2,021
เดือนที่แล้ว
5,857
ปีนี้
55,306
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
222,208
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
e-service

คะแนนITA
-:- ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง) ประจ 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
-:- ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยนช์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชุมการกำหนดเขตพื้นที่ตำบลสะลวงในท้องที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา)
โครงการจังหวัดเชียงใหม่สะอาด การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs -ประชารัฐ
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตร การจัดดอกไม้ประดิษฐ์” หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร การทำแหนมตุ้มจิ๋ว” หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเบี่ยงชั่วคราว หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย